Porotherm

Ditari i ndërtimit

Për ndërtimin e objekteve, p.sh. kur puna kërkon një leje ndërtimi, ndërtuesi është i detyruar që të mbajë një ditar ndërtimi.

Bëjmë faturën e produkteve Porotherm për ju

Ditari i ndërtimit është një dokument me anën e të cilit dëshmohet përkimi me kushtet dhe mënyrën e ndërtimit ose ekzekutimin e disa punimeve sipas kërkesave të projektit kryesor, projektit të ekzekutimit, rregulloreve dhe normave.

Nëse në ndërtim marrin pjesë dy apo më shumë ndërtues, ditarin e ndërtimit e mban ndërtuesi përgjegjës për harmonizimin e punëve, që duhet të kryhen.

Ditari i ndërtimit do të mbahet gjatë ndërtimit të të gjithë ndërtesës, që nga dita e fillimit të punimeve përgatitore deri në ditën e përfundimit të punimeve.

Ditari i ndërtimit ose libri i shënimeve të ndërtimit (në vijim të tekstit do ta quajmë ditari) mbahet nga personi përgjegjës, që udhëheq ndërtimin apo disa punime (si inxhinieri kryesor i punimeve, inxhinieri i punimeve në vendin e ndërtimit dhe menaxheri i punimeve në vendin e ndërtimit).

Personi përgjegjës që udhëheq ndërtimin dhe inxhinieri kryesor mbikëqyrës ose inxhinieri mbikëqyrës nënshkruajnë çdo faqe, duke vërtetuar saktësinë e të dhënave të futura në ditar.

Ditari do të mbahet në formën e librit të lidhur me letër kopje (origjinal dhe kopje), ku kopja mund të shkëputet nga regjistri.

Inxhinieri mbikëqyrës e ruan kopjen e nënshkruar të fletëve të ditarit tek investuesi, ndërsa kopja tjetër mbetet te ndërtuesi. Të dhënat e regjistruara në ditarin e ndërtimit nuk mund të përmirësohen, të ndryshohen apo të plotësohen. Përmirësimet e mundshme, plotësimet apo edhe ndryshimet futen në ditar me një përshkrim të ri.

Në ditarin e ndërtimit, çdo ditë, përshkruhen të dhënat lidhur me:

 • Kushtet dhe mënyrën e kryerjes së punimeve, si edhe të gjitha ato që nuk mund të inspektohen në fazën pasuese (hedhja e themelit dhe shtresat para vazhdimit të punimeve, kallëpet dhe armatura para hedhjes së betonit, veshjet  para ndërtimit të shtresës së sipërme, elementet e murit para suvatimit, instalimet para izolimit, dhe të tjera të ngjashme).
 • Marrjen e mostrave të materialit për ekzaminim.
 • Inspektimet gjatë punimeve të ndërtimit.
 • Rezultatet nga ekspertizat dhe vlerësimet.
 • Ndodhitë e mundshme natyrore dhe aksidentale.
 • Mbërritjen, origjinën dhe cilësinë e materialeve dhe pajisjeve, që janë dorëzuar në vendin e ndërtimit.
 • Pikat e lartësisë, hedhjes etj.
 • Inspektimin e terrenit, kontrollimin e vendit të ndërtimit nga organet inspektuese dhe vlerësimet e tyre.
 • Si dhe me të gjitha punimet e tjera dhe ndodhitë, që ndikojnë në sigurinë dhe cilësinë e punës.

Pastaj, futen të gjitha të dhënat që mund të shërbejnë si dëshmi për llogaritjen e punimeve të kryera, siç janë të dhënat lidhur me:

 • Ndryshimin dhe plotësimin e projektit.
 • Vonesat dhe ndërprerjet e punimeve.
 • Punimet e llogaritura me provë.
 • Punimet e paparashikuara dhe ato që pasojnë prej tyre.
 • Ujërat nëntokësore.
 • Ndryshimet në kushtet e punës.
 • Numri i të punësuarve dhe kualifikimi i tyre.
 • Pajisjet e futura në punë.
 • Ngjitjet dhe gërmimet.
 • Lloji i tokës.
 • Kushtet e ndryshuara të punës dhe të tjera.
Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!

Mbështetje e personalizuar

Keni nevojë për ndihmë?

Dëshironi një ofertë të personalizuar?

Gjeni një distributor

Gjeni distributorin më të afërt

Abonohuni në 'newsletter'

Mos humbisni të rejat më të fundit nga ne

Artikuj të ngjashëm