Architect with tablet presenting tablet to end customer at studio in attic loft

Ndërtuesi

Bëhuni ndërtues i kualifikuar, konkurrues dhe i certifikuar.

Pjesëmarrës në ndërtim

1. Investuesi - person fizik ose juridik në emrin e të cilit ndërtohet objekti.

2. Projektuesi - personi i autorizuar për projektimin, në përputhje me rregullat dhe normat ligjore sipas bazës së atij ligji.

3. Audituesi - person fizik i autorizuar për kontrollimin e projektit kryesor, për ndërtesat që i nënshtrohen kontrollit sipas Rregullores për kontrollimin e projekteve (Gazeta Zyrtare 89/2000).

4. Ndërtuesi - person fizik ose juridik që ndërton apo kryen disa prej punimeve në ndërtesë. Për ndërtesat e thjeshta mjafton që të jetë i regjistruar, kurse për ndërtesat mbi 400m2 numri më i vogël i punëtorëve profesionistë dhe i punëtorëve teknikë, si dhe i pajisjeve të tjera përshkruhen në Rregullore (Gazeta Zyrtare 89/96 dhe 139/06).

5. Inxhinieri mbikëqyrës - person fizik i autorizuar për drejtimin e inspektimit teknik të ndërtimit, në përputhje me ligjin përkatës dhe normat sipas atij ligji. Mbikëqyrja bëhet në emër të investuesit. Mbikëqyrja e ndërtimit të objektit, hapësira bruto e së cilës nuk i kalon 400 m2, kryhet vetëm për të kontrolluar plotësimin e kërkesave bazë të rezistencës mekanike, stabilitetit, kursimit të energjisë dhe mbrojtjes termike.

Detyrimet ligjore të ndërtuesit janë:

Wienerberger
Wienerberger

Të ndërtojë në përputhje me aktin që miraton ndërtimin.

Të ndërtojë me cilësi sipas projektit kryesor, në atë mënyrë që i përmbush kërkesat bazë të ndërtimit.

Materialet, pajisjet dhe produktet e instaluara të jenë të një cilësie të provuar (deklarata e prodhuesit ose certifikata të konformitetit të produktit).

Të ofrojë dëshmi për cilësinë e punimeve të kryera, për produktet dhe mjetet e ndërtimit, sipas dispozitave të Ligjit të  Ndërtimit dhe kërkesave të projektit.

Të emërojë një inxhinier kryesor për punimet e ndërtimit (inxhinier i diplomuar me 5 vjet përvojë pune dhe që e ka dhënë provimin profesional), dhe inxhinierin e vendit të punimeve (inxhinieri i diplomuar me 5 vjet përvojë pune ose inxhinier me 5 vjet përvojë pune, ku të gjithë duhet ta kenë të dhënë provimin profesional), ose një udhëheqës punimesh ndërtimi (shkolla e mesme profesionale, 5 vjet përvojë pune dhe provimi profesional shtetëror).

Inxhinieri kryesor i punimeve është përgjegjës për tërësinë dhe ndërvarësinë e punimeve dhe bashkërendon zbatimin e rregulloreve, që të sigurojë kushtet shëndetësore dhe sigurinë e të gjithë punëtorëve gjatë punimeve.

Duhet të bëjë një raport me shkrim për punimet e kryera dhe për kushtet e ndërtimit.

Të hartojë një plan për rregullimin e vendit të përkohshëm dhe të përbashkët të punës.

T’i informojë autoritetet kompetente për inspektimin e fillimit të punimeve (8 ditë para se të fillojnë punimet).

Sipas rregullave, të kujdeset për asgjësimin e mbeturinave ndërtimore, që krijohen gjatë ndërtimit në vendin e punës.

Të bëjë një raport për mbrojtjen në punë dhe ta rregullojë vendin e ndërtimit.

Ta rrethojë vendin e ndërtimit dhe të parandalojë qasjen e pakontrolluar të personave që nuk kanë punë aty.

Të vendosë në vendin e ndërtimit në mënyrë të dukshme shenjat e parashikuara dhe shenjat e trafikut.

Gjatë zënies së përkohshme të hapësirës qarkulluese publike, ndërtuesi duhet të marrë paraprakisht miratimin nga organi kompetent administrativ i organit apo i institucionit në fjalë.

Gjatë zënies së përkohshme të hapësirës fqinjësore, ndërtuesi duhet së pari të marrë pëlqimin paraprak të pronarit të asaj hapësire, në përputhje me ligjet përkatëse.

Të ndërtojë objekte të përkohshme në përputhje me rregullat dhe masat për mbrojtje nga zjarri dhe lëndët plasëse, për mbrojtje në punë dhe me të gjitha masat e tjera mbrojtëse për shëndetin e njeriut dhe të mjedisit.

Të largojë të gjitha strukturat e përkohshme para marrjes së lejes së përdorimit.

Dokumentacioni ndërtimor i kërkuar me ligj

Vendimi i regjistrimit në gjykatë, p.sh. licenca për ushtrimin e veprimtarisë.

Leja për kryerjen e veprimtarisë ndërtimore dhe regjistrimi në shoqatën e ndërtuesve sipas ligjeve përkatëse.

Akti për emërimin e inxhinierit kryesor të punimeve të ndërtimit, inxhinierit të vendit të ndërtimit, si dhe të udhëheqësit të punimeve të ndërtimit etj.

Akti për emërimin e inxhinierit mbikëqyrës, të mbikëqyrësit kryesor, përveç për ato punime ndërtimore për të cilat nuk kërkohet mbikëqyrje ndërtimore.

Vendimi për kushtet e ndërtimit, vërtetimi për projektin kryesor, si leja e ndërtimit me projektin ideor dhe kryesor.

Zbatimi i projekteve me mendimin e projektuesit të projektit kryesor dhe vërtetimin e audituesit, i cili duhet të raportojë për kontrollin e projektit kryesor të kërkuar, nëse deri më tani janë kryer pjesë nga punimet ndërtimore dhe punime të tjera që duhet të kryhen në të ardhmen si punime plotësuese.

Raporti i Audituesit për kryerjen e kontrollit, nëse kërkohet.

Ditari i ndërtimit.

Dëshmia e përputhshmërisë për  produktet ndërtuese të përdorura dhe dëshmi për të gjitha përputhshmëritë e tjera që kërkohen.

Studimi për ndërtimin e objektit, që kryhet dhe nënshkruhet nga një person i regjistruar për këtë veprimtari sipas një rregulloreje të veçantë, e cila është bërë në përputhje me projektin kryesor.

Dokumentacion tjetër dhe lejet e miratuara me ligj të veçantë apo me rregullore të miratuara në bazë të këtij ligji, që parashikon se ndërtuesi duhet ta zotërojë atë, që nga fillimi i punimeve të ndërtimit.

Gjithashtu, punëdhënësit i kërkohet që ta ruajë vendin ku kryhen punime dhe:

Wienerberger
Wienerberger
 • Të ketë dëshmi për kualifikimin e punëtorëve për punë të sigurt (teorikisht dhe praktikisht) për llojet e punëve që kryhen në vendin e punës;
 • Të ketë dëshmi se di të mbrohet nga zjarri;
 • Të mbajë librin e mbikëqyrjes në fushën e mbrojtjes në punë;
 • Të ketë dëshmi mjekësore për vendet e punës me kushtet e veçanta të punës;
 • Të ketë dëshmi për emërimin dhe aftësimin e autorizuar nga punëdhënësi lidhur me mbrojtjen në punë;
 • Të ketë dëshmi për gjendjen e mirë të makinave dhe pajisjeve në përdorim;
 • Të ketë dëshmi për aftësimin e punëtorëve lidhur me ofrimin e ndihmës së parë;
 • Dokumentacioni përkatës për ndërtimin e objekteve ≤ 400 m² nuk ka nevojë të përmbajë;
 • Lejen për kryerjen e veprimtarisë ndërtimore dhe regjistrimi në shoqatën e ndërtuesve sipas ligjeve përkatëse;
 • Zbatimin e projekteve me mendimin e projektuesit të projektit kryesor dhe vërtetimin e audituesit, i cili duhet të raportojë për kontrollin e projektit kryesor të kërkuar, nëse deri më tani janë kryer pjesë nga punimet ndërtimore dhe punime të tjera, që duhet të kryhen në të ardhmen si punime plotësuese;
 • Raportin e Auditues për kryerjen e kontrollit.

VINI RE:

Të gjitha të dhënat janë marrë nga Ligji i Ndërtimit dhe Ligji për Rregullimin e Hapësirave, prandaj nuk mbajmë përgjegjësi nga çfarëdo mosmarrëveshje, që mund të lindë nga përdorimi i tyre.

Urban roofers builder standing on roof checking toof tiles wearing hard hat and safety jacket

Keni pyetje rreth nesh ose produkteve tona?

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë!

Mbështetje e personalizuar

Keni nevojë për ndihmë?

Dëshironi një ofertë të personalizuar?

Gjeni një distributor

Gjeni distributorin më të afërt

Abonohuni në 'newsletter'

Mos humbisni të rejat më të fundit nga ne

Artikuj të ngjashëm